ஆகஸ்ட் 2022 காலேண்டர் - ஆன்டிகுவா மற்றும் பார்புடா

1 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Carnival Holiday பொது விடுமுறை
2 ஆகஸ்ட், செவ்வாய் கிழமை Carnival Holiday பொது விடுமுறை