ഓഗസ്റ്റ് 2022 കലണ്ടർ - ആന്റിഗ്വയും ബാർബുഡയും

1 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ Carnival Holiday പൊതുഅവധിദിനം
2 ഓഗസ്റ്റ്, ചൊവ്വ Carnival Holiday പൊതുഅവധിദിനം