ઑગસ્ટ 2022 કલેેન્ડર - અંતિગુઆ અને બાર્બૂડા

1 ઑગસ્ટ, સોમવાર Carnival Holiday સાર્વજનિક રજા
2 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Carnival Holiday સાર્વજનિક રજા