ഡിസംബർ 2021 കലണ്ടർ - അമേരിക്ക

24 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Eve ആചാരം, ക്രിസ്ത്യൻ
25 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Day ഫെഡറൽ അവധി ദിനം
31 ഡിസംബർ, വെള്ളി New Year’s Eve സംസ്ഥാന അവധി ദിനം, ആചാരം