ડિસેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા

24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve ઇસાઈ, તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day ફેડરલ રજાઓ
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve રાજ્ય રજાઓ, તહેવાર