அக்டோபர் 2021 காலேண்டர் - தாய்லாந்து

13 அக்டோபர், புதன் கிழமை Anniversary of the Death of King Bhumibol தேசிய விடுமுறை
23 அக்டோபர், சனி கிழமை Chulalongkorn Day தேசிய விடுமுறை
31 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை Halloween அனுசரிப்புகள்