மே 2021 காலேண்டர் - தாய்லாந்து

1 மே, சனி கிழமை Labor Day வங்கி விடுமுறை
4 மே, செவ்வாய் கிழமை Coronation Day தேசிய விடுமுறை