ഒക്റ്റോബർ 2021 കലണ്ടർ - തായ്ലൻഡ്

13 ഒക്റ്റോബർ, ബുധന്‍ Anniversary of the Death of King Bhumibol ദേശീയ അവധി ദിനം
23 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Chulalongkorn Day ദേശീയ അവധി ദിനം
31 ഒക്റ്റോബർ, ഞായർ Halloween ആചാരം