மே 2020 காலேண்டர் - தாய்லாந்து

1 மே, வெள்ளி கிழமை Labor Day வங்கி விடுமுறை
4 மே, திங்கள் கிழமை Coronation Day தேசிய விடுமுறை