மே 2020 காலேண்டர் - ரஷ்யா

1 மே, வெள்ளி கிழமை Spring and Labor Day தேசிய விடுமுறை
9 மே, சனி கிழமை Victory Day தேசிய விடுமுறை
19 மே, செவ்வாய் கிழமை Lailat al-Qadr முஸ்லீம்
24 மே, ஞாயிற்று கிழமை Eid al-Fitr முஸ்லீம்