Malaysia Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Malaysia Holidays 2024 and Observances 2024.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, સોમવાર New Year’s Day રાજ્ય રજાઓ
10 જાન્યુઆરી, બુધવાર Chinese Lunar New Year’s Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
14 જાન્યુઆરી, રવિવાર Birthday of Yang di-Pertuan Besar રાજ્ય રજાઓ
1 ફેબ્રુઆરી, ગુરૂવાર Federal Territory Day સંધીય ક્ષેત્ર ની રજા
7 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Isra and Mi’raj રાજ્ય રજાઓ
11 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Second day of Chinese Lunar New Year સંઘીય સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, બુધવાર Valentine’s Day તહેવાર
4 માર્ચ, સોમવાર Anniversary of the coronation of the Sultan of Terengganu રાજ્ય રજાઓ
11 માર્ચ, સોમવાર First Day of Ramadan રાજ્ય રજાઓ
23 માર્ચ, શનિવાર Birthday of the Sultan of Johor રાજ્ય રજાઓ
27 માર્ચ, બુધવાર Nuzul Al-Quran રાજ્ય રજાઓ
29 માર્ચ, શુક્રવાર Good Friday રાજ્ય રજાઓ
31 માર્ચ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
10 એપ્રિલ, બુધવાર Hari Raya Puasa સંઘીય સાર્વજનિક રજા
11 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Hari Raya Puasa Day 2 સંઘીય સાર્વજનિક રજા
15 એપ્રિલ, સોમવાર Declaration of Malacca as Historical City રાજ્ય રજાઓ
26 એપ્રિલ, શુક્રવાર Birthday of the Sultan of Terengganu રાજ્ય રજાઓ
1 મે, બુધવાર Labour Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
7 મે, મંગળવાર Pahang State Holiday સંઘીય સાર્વજનિક રજા
30 મે, ગુરૂવાર Harvest Festival રાજ્ય રજાઓ
31 મે, શુક્રવાર Second Day of Harvest Festival રાજ્ય રજાઓ
1 જૂન, શનિવાર Gawai Dayak રાજ્ય રજાઓ
2 જૂન, રવિવાર Gawai Dayak Holiday રાજ્ય રજાઓ
3 જૂન, સોમવાર The Yang di-Pertuan Agong’s Birthday સંઘીય સાર્વજનિક રજા
8 જૂન, શનિવાર Muharram / New Year સંઘીય સાર્વજનિક રજા
17 જૂન, સોમવાર Hari Raya Haji સંઘીય સાર્વજનિક રજા
18 જૂન, મંગળવાર Hari Raya Haji / Day 2 સામાન્ય સ્થાનિક રજા
7 જુલાઈ, રવિવાર George Town World Heritage City Day રાજ્ય રજાઓ
13 જુલાઈ, શનિવાર Penang Governor’s Birthday રાજ્ય રજાઓ
17 જુલાઈ, બુધવાર Birthday of the Raja of Perlis રાજ્ય રજાઓ
22 જુલાઈ, સોમવાર Sarawak Independence Day રાજ્ય રજાઓ
12 ઑગસ્ટ, સોમવાર Almarhum Sultan Iskandar Hol Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
31 ઑગસ્ટ, શનિવાર Malaysia’s National Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
16 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર Malaysia Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
16 સપ્ટેમ્બર, સોમવાર The Prophet Muhammad’s Birthday સંઘીય સાર્વજનિક રજા
5 ઑક્ટોબર, શનિવાર Birthday of the Governor of Sabah સામાન્ય સ્થાનિક રજા
11 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Birthday of the Governor of Malacca સામાન્ય સ્થાનિક રજા
12 ઑક્ટોબર, શનિવાર Birthday of the Governor of Sarawak સામાન્ય સ્થાનિક રજા
24 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Birthday of the Sultan of Pahang સામાન્ય સ્થાનિક રજા
1 નવેમ્બર, શુક્રવાર Birthday of the Sultan of Perak સામાન્ય સ્થાનિક રજા
11 નવેમ્બર, સોમવાર Birthday of the Sultan of Kelantan સામાન્ય સ્થાનિક રજા
11 નવેમ્બર, સોમવાર Birthday of the Sultan of Selangor સામાન્ય સ્થાનિક રજા
12 નવેમ્બર, મંગળવાર Birthday of the Sultan of Kelantan / Day 2 સામાન્ય સ્થાનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, મંગળવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, મંગળવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ