Malaysia Holidays 2025 and Observances 2025

Get here the updated list of Malaysia Holidays 2025 and Observances 2025.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day રાજ્ય રજાઓ
14 જાન્યુઆરી, મંગળવાર Birthday of Yang di-Pertuan Besar રાજ્ય રજાઓ
27 જાન્યુઆરી, સોમવાર Isra and Mi’raj રાજ્ય રજાઓ
29 જાન્યુઆરી, બુધવાર Chinese Lunar New Year’s Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
30 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Second day of Chinese Lunar New Year સંઘીય સાર્વજનિક રજા
1 ફેબ્રુઆરી, શનિવાર Federal Territory Day સંધીય ક્ષેત્ર ની રજા
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
1 માર્ચ, શનિવાર First Day of Ramadan રાજ્ય રજાઓ
4 માર્ચ, મંગળવાર Anniversary of the coronation of the Sultan of Terengganu રાજ્ય રજાઓ
17 માર્ચ, સોમવાર Nuzul Al-Quran રાજ્ય રજાઓ
23 માર્ચ, રવિવાર Birthday of the Sultan of Johor રાજ્ય રજાઓ
31 માર્ચ, સોમવાર Hari Raya Puasa સંઘીય સાર્વજનિક રજા
1 એપ્રિલ, મંગળવાર Hari Raya Puasa Day 2 સંઘીય સાર્વજનિક રજા
15 એપ્રિલ, મંગળવાર Declaration of Malacca as Historical City રાજ્ય રજાઓ
18 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાજ્ય રજાઓ
20 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
26 એપ્રિલ, શનિવાર Birthday of the Sultan of Terengganu રાજ્ય રજાઓ
1 મે, ગુરૂવાર Labour Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
7 મે, બુધવાર Pahang State Holiday સંઘીય સાર્વજનિક રજા
30 મે, શુક્રવાર Harvest Festival રાજ્ય રજાઓ
31 મે, શનિવાર Second Day of Harvest Festival રાજ્ય રજાઓ
1 જૂન, રવિવાર Gawai Dayak રાજ્ય રજાઓ
2 જૂન, સોમવાર Gawai Dayak Holiday રાજ્ય રજાઓ
2 જૂન, સોમવાર The Yang di-Pertuan Agong’s Birthday સંઘીય સાર્વજનિક રજા
7 જૂન, શનિવાર Hari Raya Haji સંઘીય સાર્વજનિક રજા
8 જૂન, રવિવાર Hari Raya Haji / Day 2 સામાન્ય સ્થાનિક રજા
27 જૂન, શુક્રવાર Muharram / New Year સંઘીય સાર્વજનિક રજા
7 જુલાઈ, સોમવાર George Town World Heritage City Day રાજ્ય રજાઓ
12 જુલાઈ, શનિવાર Penang Governor’s Birthday રાજ્ય રજાઓ
17 જુલાઈ, ગુરૂવાર Birthday of the Raja of Perlis રાજ્ય રજાઓ
22 જુલાઈ, મંગળવાર Sarawak Independence Day રાજ્ય રજાઓ
1 ઑગસ્ટ, શુક્રવાર Almarhum Sultan Iskandar Hol Day સામાન્ય સ્થાનિક રજા
31 ઑગસ્ટ, રવિવાર Malaysia’s National Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
5 સપ્ટેમ્બર, શુક્રવાર The Prophet Muhammad’s Birthday સંઘીય સાર્વજનિક રજા
16 સપ્ટેમ્બર, મંગળવાર Malaysia Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
4 ઑક્ટોબર, શનિવાર Birthday of the Governor of Sabah સામાન્ય સ્થાનિક રજા
10 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Birthday of the Governor of Malacca સામાન્ય સ્થાનિક રજા
11 ઑક્ટોબર, શનિવાર Birthday of the Governor of Sarawak સામાન્ય સ્થાનિક રજા
24 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Birthday of the Sultan of Pahang સામાન્ય સ્થાનિક રજા
7 નવેમ્બર, શુક્રવાર Birthday of the Sultan of Perak સામાન્ય સ્થાનિક રજા
11 નવેમ્બર, મંગળવાર Birthday of the Sultan of Kelantan સામાન્ય સ્થાનિક રજા
11 નવેમ્બર, મંગળવાર Birthday of the Sultan of Selangor સામાન્ય સ્થાનિક રજા
12 નવેમ્બર, બુધવાર Birthday of the Sultan of Kelantan / Day 2 સામાન્ય સ્થાનિક રજા
24 ડિસેમ્બર, બુધવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Day સંઘીય સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, બુધવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ