ദക്ഷിണ കൊറിയ കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
24 ജനുവരി, വെള്ളി Seollal Holiday പൊതുഅവധിദിനം
25 ജനുവരി, ശനി Seollal പൊതുഅവധിദിനം
27 ജനുവരി, തിങ്കള്‍ Seollal Holiday പൊതുഅവധിദിനം
14 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി Valentine’s Day ആചാരം
1 മാർച്ച്, ഞായർ Independence Movement Day ദേശീയ അവധി ദിനം
5 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Arbor Day ആചാരം
30 ഏപ്രിൽ, വ്യാഴം Buddha’s Birthday പൊതുഅവധിദിനം
1 മെയ്, വെള്ളി Labor Day ബാങ്ക് അവധി
5 മെയ്, ചൊവ്വ Children’s Day പൊതുഅവധിദിനം
8 മെയ്, വെള്ളി Parent’s Day ആചാരം
15 മെയ്, വെള്ളി Teacher’s Day ആചാരം
6 ജൂൺ, ശനി Memorial Day പൊതുഅവധിദിനം
17 ജൂലയി, വെള്ളി Constitution Day ആചാരം
15 ഓഗസ്റ്റ്, ശനി Liberation Day ദേശീയ അവധി ദിനം
30 സെപ്റ്റംബർ, ബുധന്‍ Chuseok Holiday പൊതുഅവധിദിനം
1 ഒക്റ്റോബർ, വ്യാഴം Chuseok പൊതുഅവധിദിനം
1 ഒക്റ്റോബർ, വ്യാഴം Armed Forces Day ആചാരം
2 ഒക്റ്റോബർ, വെള്ളി Chuseok Holiday പൊതുഅവധിദിനം
3 ഒക്റ്റോബർ, ശനി National Foundation Day ദേശീയ അവധി ദിനം
9 ഒക്റ്റോബർ, വെള്ളി Constitution Day ആചാരം
31 ഒക്റ്റോബർ, ശനി Halloween ആചാരം
24 ഡിസംബർ, വ്യാഴം Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ഡിസംബർ, വ്യാഴം New Year’s Eve ആചാരം