దక్షిణ కొరియా క్యాలెండరు 2020

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
24 జనవరి, శుక్రవారం Seollal Holiday పబ్లిక్ సెలవు
25 జనవరి, శనివారం Seollal పబ్లిక్ సెలవు
27 జనవరి, సోమవారం Seollal Holiday పబ్లిక్ సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Valentine’s Day ఆచారము
1 మార్చి, ఆదివారం Independence Movement Day జాతీయ సెలవు
5 ఏప్రిల్, ఆదివారం Arbor Day ఆచారము
30 ఏప్రిల్, గురువారం Buddha’s Birthday పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, శుక్రవారం Labor Day బ్యాంకు సెలవు
5 మే, మంగళవారం Children’s Day పబ్లిక్ సెలవు
8 మే, శుక్రవారం Parent’s Day ఆచారము
15 మే, శుక్రవారం Teacher’s Day ఆచారము
6 జూన్, శనివారం Memorial Day పబ్లిక్ సెలవు
17 జూ, శుక్రవారం Constitution Day ఆచారము
15 ఆగస్టు, శనివారం Liberation Day జాతీయ సెలవు
30 సెప్టెంబర్, బుధవారం Chuseok Holiday పబ్లిక్ సెలవు
1 అక్టోబర్, గురువారం Chuseok పబ్లిక్ సెలవు
1 అక్టోబర్, గురువారం Armed Forces Day ఆచారము
2 అక్టోబర్, శుక్రవారం Chuseok Holiday పబ్లిక్ సెలవు
3 అక్టోబర్, శనివారం National Foundation Day జాతీయ సెలవు
9 అక్టోబర్, శుక్రవారం Constitution Day ఆచారము
31 అక్టోబర్, శనివారం Halloween ఆచారము
24 డిసెంబర్, గురువారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, గురువారం New Year’s Eve ఆచారము