દક્ષિણ કોરિયા કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
24 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર Seollal Holiday સાર્વજનિક રજા
25 જાન્યુઆરી, શનિવાર Seollal સાર્વજનિક રજા
27 જાન્યુઆરી, સોમવાર Seollal Holiday સાર્વજનિક રજા
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
1 માર્ચ, રવિવાર Independence Movement Day રાાષ્ટ્રીય રજા
5 એપ્રિલ, રવિવાર Arbor Day તહેવાર
30 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Buddha’s Birthday સાર્વજનિક રજા
1 મે, શુક્રવાર Labor Day બૈંક હોલિડે
5 મે, મંગળવાર Children’s Day સાર્વજનિક રજા
8 મે, શુક્રવાર Parent’s Day તહેવાર
15 મે, શુક્રવાર Teacher’s Day તહેવાર
6 જૂન, શનિવાર Memorial Day સાર્વજનિક રજા
17 જુલાઈ, શુક્રવાર Constitution Day તહેવાર
15 ઑગસ્ટ, શનિવાર Liberation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
30 સપ્ટેમ્બર, બુધવાર Chuseok Holiday સાર્વજનિક રજા
1 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Chuseok સાર્વજનિક રજા
1 ઑક્ટોબર, ગુરૂવાર Armed Forces Day તહેવાર
2 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Chuseok Holiday સાર્વજનિક રજા
3 ઑક્ટોબર, શનિવાર National Foundation Day રાાષ્ટ્રીય રજા
9 ઑક્ટોબર, શુક્રવાર Constitution Day તહેવાર
31 ઑક્ટોબર, શનિવાર Halloween તહેવાર
24 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
31 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર New Year’s Eve તહેવાર