റഷ്യ കലണ്ടർ 2022

1 ജനുവരി, ശനി New Year’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
2 ജനുവരി, ഞായർ New Year Holiday ദേശീയ അവധി ദിനം
3 ജനുവരി, തിങ്കള്‍ New Year Holiday ദേശീയ അവധി ദിനം
6 ജനുവരി, വ്യാഴം New Year Holiday ദേശീയ അവധി ദിനം
7 ജനുവരി, വെള്ളി Orthodox Christmas Day ദേശീയ അവധി, യാഥാസ്ഥിതിക
8 ജനുവരി, ശനി New Year Holiday ദേശീയ അവധി ദിനം
14 ജനുവരി, വെള്ളി Old New Year ആചാരം
14 ഫബ്രുവരി, തിങ്കള്‍ Valentine’s Day ആചാരം
23 ഫബ്രുവരി, ബുധന്‍ Defender of the Fatherland Day ദേശീയ അവധി ദിനം
27 ഫബ്രുവരി, ഞായർ Special Operations Forces Day ആചാരം
1 മാർച്ച്, ചൊവ്വ Isra and Mi’raj മുസ്ലിം
8 മാർച്ച്, ചൊവ്വ International Women’s Day ദേശീയ അവധി ദിനം
3 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Ramadan starts മുസ്ലിം
28 ഏപ്രിൽ, വ്യാഴം Lailat al-Qadr മുസ്ലിം
1 മെയ്, ഞായർ Spring and Labor Day ദേശീയ അവധി ദിനം
3 മെയ്, ചൊവ്വ Eid al-Fitr മുസ്ലിം
9 മെയ്, തിങ്കള്‍ Victory Day ദേശീയ അവധി ദിനം
12 ജൂൺ, ഞായർ Russia Day ദേശീയ അവധി ദിനം
10 ജൂലയി, ഞായർ Eid al-Adha മുസ്ലിം
30 ജൂലയി, ശനി Muharram മുസ്ലിം
1 സെപ്റ്റംബർ, വ്യാഴം Day of Knowledge ആചാരം
8 ഒക്റ്റോബർ, ശനി The Prophet’s Birthday മുസ്ലിം
4 നവംബർ, വെള്ളി Unity Day ദേശീയ അവധി ദിനം