రష్యా క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
2 జనవరి, ఆదివారం New Year Holiday జాతీయ సెలవు
3 జనవరి, సోమవారం New Year Holiday జాతీయ సెలవు
6 జనవరి, గురువారం New Year Holiday జాతీయ సెలవు
7 జనవరి, శుక్రవారం Orthodox Christmas Day జాతీయ సెలవు ,సంప్రదాయములు
8 జనవరి, శనివారం New Year Holiday జాతీయ సెలవు
14 జనవరి, శుక్రవారం Old New Year ఆచారము
14 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Valentine’s Day ఆచారము
23 ఫిబ్రవరి, బుధవారం Defender of the Fatherland Day జాతీయ సెలవు
27 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Special Operations Forces Day ఆచారము
1 మార్చి, మంగళవారం Isra and Mi’raj ముస్లిం
8 మార్చి, మంగళవారం International Women’s Day జాతీయ సెలవు
3 ఏప్రిల్, ఆదివారం Ramadan starts ముస్లిం
28 ఏప్రిల్, గురువారం Lailat al-Qadr ముస్లిం
1 మే, ఆదివారం Spring and Labor Day జాతీయ సెలవు
3 మే, మంగళవారం Eid al-Fitr ముస్లిం
9 మే, సోమవారం Victory Day జాతీయ సెలవు
12 జూన్, ఆదివారం Russia Day జాతీయ సెలవు
10 జూ, ఆదివారం Eid al-Adha ముస్లిం
30 జూ, శనివారం Muharram ముస్లిం
1 సెప్టెంబర్, గురువారం Day of Knowledge ఆచారము
8 అక్టోబర్, శనివారం The Prophet’s Birthday ముస్లిం
4 నవంబర్, శుక్రవారం Unity Day జాతీయ సెలవు