ഘാന കലണ്ടർ 2021

1 ജനുവരി, വെള്ളി New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
7 ജനുവരി, വ്യാഴം Constitution Day പൊതുഅവധിദിനം
6 മാർച്ച്, ശനി Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
2 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
3 ഏപ്രിൽ, ശനി Holy Saturday ആചാരം
4 ഏപ്രിൽ, ഞായർ Easter Sunday ആചാരം
5 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
1 മെയ്, ശനി May Day പൊതുഅവധിദിനം
9 മെയ്, ഞായർ Mothers’ Day ആചാരം
13 മെയ്, വ്യാഴം Id ul Fitr പൊതുഅവധിദിനം
20 ജൂൺ, ഞായർ Fathers’ Day ആചാരം
20 ജൂലയി, ചൊവ്വ Eid al-Adha പൊതുഅവധിദിനം
4 ഓഗസ്റ്റ്, ബുധന്‍ Founder’s Day പൊതുഅവധിദിനം
21 സെപ്റ്റംബർ, ചൊവ്വ Kwame Nkrumah Memorial Day പൊതുഅവധിദിനം
3 ഡിസംബർ, വെള്ളി Farmer’s Day പൊതുഅവധിദിനം
24 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Eve ആചാരം
25 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, ഞായർ Boxing Day പൊതുഅവധിദിനം
31 ഡിസംബർ, വെള്ളി New Year’s Eve ആചാരം
Ghana Holidays Calendar 2021