ఘానా క్యాలెండరు 2021

1 జనవరి, శుక్రవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
7 జనవరి, గురువారం Constitution Day పబ్లిక్ సెలవు
6 మార్చి, శనివారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
2 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
3 ఏప్రిల్, శనివారం Holy Saturday ఆచారము
4 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday ఆచారము
5 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
1 మే, శనివారం May Day పబ్లిక్ సెలవు
9 మే, ఆదివారం Mothers’ Day ఆచారము
13 మే, గురువారం Id ul Fitr పబ్లిక్ సెలవు
20 జూన్, ఆదివారం Fathers’ Day ఆచారము
20 జూ, మంగళవారం Eid al-Adha పబ్లిక్ సెలవు
4 ఆగస్టు, బుధవారం Founder’s Day పబ్లిక్ సెలవు
21 సెప్టెంబర్, మంగళవారం Kwame Nkrumah Memorial Day పబ్లిక్ సెలవు
3 డిసెంబర్, శుక్రవారం Farmer’s Day పబ్లిక్ సెలవు
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము
Ghana Holidays Calendar 2021