ಘಾನಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
7 ಜನವರಿ, ಗುರುವಾರ Constitution Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
6 ಮಾರ್ಚ್, ಶನಿವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
2 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶುಕ್ರವಾರ Good Friday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
3 ಏಪ್ರಿಲ್, ಶನಿವಾರ Holy Saturday ಹಬ್ಬ
4 ಏಪ್ರಿಲ್, ಭಾನುವಾರ Easter Sunday ಹಬ್ಬ
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ May Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
9 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mothers’ Day ಹಬ್ಬ
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Id ul Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Fathers’ Day ಹಬ್ಬ
20 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Eid al-Adha ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
4 ಆಗಸ್ಟ್, ಬುಧವಾರ Founder’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
21 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Kwame Nkrumah Memorial Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
3 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Farmer’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ
Ghana Holidays Calendar 2021