ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ಘಾನಾ

3 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Farmer’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ Christmas Eve ಹಬ್ಬ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
26 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಭಾನುವಾರ Boxing Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
31 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Eve ಹಬ್ಬ