డిసెంబర్ 2021 క్యాలెండరు - ఘానా

3 డిసెంబర్, శుక్రవారం Farmer’s Day పబ్లిక్ సెలవు
24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము