ஜெர்மனி காலேண்டர் 2022

27 ஜனவரி, வியாழன் கிழமை Remembrance Day for the Victims of National Socialism அனுசரிப்புகள்
14 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
5 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Whit Sunday அனுசரிப்புகள், கிறித்துவ
16 ஜூன், வியாழன் கிழமை Corpus Christi கிறித்துவ, பொது உள்ளூர் விடுமுறை
9 நவம்பர், புதன் கிழமை Fall of the Berlin Wall அனுசரிப்புகள்