జర్మనీ క్యాలెండరు 2022

27 జనవరి, గురువారం Remembrance Day for the Victims of National Socialism ఆచారము
14 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Valentine’s Day ఆచారము
5 జూన్, ఆదివారం Whit Sunday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
16 జూన్, గురువారం Corpus Christi క్రిస్టియన్ ,సామాన్య స్థానిక సెలవు
9 నవంబర్, బుధవారం Fall of the Berlin Wall ఆచారము