જર્મની કલેેન્ડર 2022

27 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Remembrance Day for the Victims of National Socialism તહેવાર
14 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Valentine’s Day તહેવાર
5 જૂન, રવિવાર Whit Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
16 જૂન, ગુરૂવાર Corpus Christi ઇસાઈ, સામાન્ય સ્થાનીય રજા
9 નવેમ્બર, બુધવાર Fall of the Berlin Wall તહેવાર