ജർമ്മനി കലണ്ടർ 2020

27 ജനുവരി, തിങ്കള്‍ Remembrance Day for the Victims of National Socialism ആചാരം
14 ഫബ്രുവരി, വെള്ളി Valentine’s Day ആചാരം
31 മെയ്, ഞായർ Whit Sunday ആചാരം, ക്രിസ്ത്യൻ
11 ജൂൺ, വ്യാഴം Corpus Christi ക്രിസ്ത്യൻ, പൊതു പ്രാദേശിക അവധി
9 നവംബർ, തിങ്കള്‍ Fall of the Berlin Wall ആചാരം