జర్మనీ క్యాలెండరు 2020

27 జనవరి, సోమవారం Remembrance Day for the Victims of National Socialism ఆచారము
14 ఫిబ్రవరి, శుక్రవారం Valentine’s Day ఆచారము
31 మే, ఆదివారం Whit Sunday ఆచారములు ,క్రిస్టియన్
11 జూన్, గురువారం Corpus Christi క్రిస్టియన్ ,సామాన్య స్థానిక సెలవు
9 నవంబర్, సోమవారం Fall of the Berlin Wall ఆచారము