જર્મની કલેેન્ડર 2020

27 જાન્યુઆરી, સોમવાર Remembrance Day for the Victims of National Socialism તહેવાર
14 ફેબ્રુઆરી, શુક્રવાર Valentine’s Day તહેવાર
31 મે, રવિવાર Whit Sunday ઇસાઈ, તહેવાર
11 જૂન, ગુરૂવાર Corpus Christi ઇસાઈ, સામાન્ય સ્થાનીય રજા
9 નવેમ્બર, સોમવાર Fall of the Berlin Wall તહેવાર