டென்மார்க் காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
1 ஜனவரி, சனி கிழமை Bank Holiday வங்கி விடுமுறை
14 பிப்ரவரி, திங்கள் கிழமை Valentine’s Day அனுசரிப்புகள்
27 பிப்ரவரி, ஞாயிற்று கிழமை Carnival அனுசரிப்புகள்
10 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Palm Sunday அனுசரிப்புகள்
14 ஏப்ரல், வியாழன் கிழமை Maundy Thursday தேசிய விடுமுறை
15 ஏப்ரல், வெள்ளி கிழமை Good Friday தேசிய விடுமுறை
17 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Easter Sunday தேசிய விடுமுறை
18 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Easter Monday தேசிய விடுமுறை
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை Labor Day / May Day தனியார் துறை விடுமுறை
5 மே, வியாழன் கிழமை Liberation Day அனுசரிப்புகள்
13 மே, வெள்ளி கிழமை Great Prayer Day தேசிய விடுமுறை
26 மே, வியாழன் கிழமை Ascension Day தேசிய விடுமுறை
5 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Whit Sunday தேசிய விடுமுறை
5 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Constitution Day தனியார் துறை விடுமுறை
6 ஜூன், திங்கள் கிழமை Whit Monday தேசிய விடுமுறை
24 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Eve அனுசரிப்புகள்
25 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Christmas Day தேசிய விடுமுறை
26 டிசம்பர், திங்கள் கிழமை 2nd Christmas Day தேசிய விடுமுறை
31 டிசம்பர், சனி கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்