డెన్మార్క్ క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year’s Day జాతీయ సెలవు
1 జనవరి, శనివారం Bank Holiday బ్యాంకు సెలవు
14 ఫిబ్రవరి, సోమవారం Valentine’s Day ఆచారము
27 ఫిబ్రవరి, ఆదివారం Carnival ఆచారము
10 ఏప్రిల్, ఆదివారం Palm Sunday ఆచారము
14 ఏప్రిల్, గురువారం Maundy Thursday జాతీయ సెలవు
15 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday జాతీయ సెలవు
17 ఏప్రిల్, ఆదివారం Easter Sunday జాతీయ సెలవు
18 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday జాతీయ సెలవు
1 మే, ఆదివారం Labor Day / May Day ప్రైవేట్ సెక్టార్ సెలవు
5 మే, గురువారం Liberation Day ఆచారము
13 మే, శుక్రవారం Great Prayer Day జాతీయ సెలవు
26 మే, గురువారం Ascension Day జాతీయ సెలవు
5 జూన్, ఆదివారం Whit Sunday జాతీయ సెలవు
5 జూన్, ఆదివారం Constitution Day ప్రైవేట్ సెక్టార్ సెలవు
6 జూన్, సోమవారం Whit Monday జాతీయ సెలవు
24 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Eve ఆచారము
25 డిసెంబర్, ఆదివారం Christmas Day జాతీయ సెలవు
26 డిసెంబర్, సోమవారం 2nd Christmas Day జాతీయ సెలవు
31 డిసెంబర్, శనివారం New Year’s Eve ఆచారము