ડેનમાર્ક કલેેન્ડર 2022

1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
1 જાન્યુઆરી, શનિવાર Bank Holiday બૈંક હોલિડે
14 ફેબ્રુઆરી, સોમવાર Valentine’s Day તહેવાર
27 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર Carnival તહેવાર
10 એપ્રિલ, રવિવાર Palm Sunday તહેવાર
14 એપ્રિલ, ગુરૂવાર Maundy Thursday રાાષ્ટ્રીય રજા
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday રાાષ્ટ્રીય રજા
17 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
18 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, રવિવાર Labor Day / May Day નિજી ક્ષેત્ર ની રજા
5 મે, ગુરૂવાર Liberation Day તહેવાર
13 મે, શુક્રવાર Great Prayer Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 મે, ગુરૂવાર Ascension Day રાાષ્ટ્રીય રજા
5 જૂન, રવિવાર Whit Sunday રાાષ્ટ્રીય રજા
5 જૂન, રવિવાર Constitution Day નિજી ક્ષેત્ર ની રજા
6 જૂન, સોમવાર Whit Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Eve તહેવાર
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર 2nd Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve તહેવાર