ബെനിൻ കലണ്ടർ 2021

1 ജനുവരി, വെള്ളി New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
10 ജനുവരി, ഞായർ Vodoun Festival പൊതുഅവധിദിനം
16 ജനുവരി, ശനി Day of Remembrance ദേശീയ അവധി ദിനം
28 ഫബ്രുവരി, ഞായർ People’s Sovereignty Day ദേശീയ ദിവസം
8 മാർച്ച്, തിങ്കള്‍ Women’s Day ദേശീയ ദിവസം
5 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
1 മെയ്, ശനി Labour Day പൊതുഅവധിദിനം
9 മെയ്, ഞായർ Mother’s Day ആചാരം
13 മെയ്, വ്യാഴം Ascension Day പൊതുഅവധിദിനം
13 മെയ്, വ്യാഴം Korité പൊതുഅവധിദിനം
24 മെയ്, തിങ്കള്‍ Whit Monday പൊതുഅവധിദിനം
20 ജൂൺ, ഞായർ Father’s Day ആചാരം
20 ജൂലയി, ചൊവ്വ Tabaski പൊതുഅവധിദിനം
1 ഓഗസ്റ്റ്, ഞായർ Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
15 ഓഗസ്റ്റ്, ഞായർ Assumption of Mary പൊതുഅവധിദിനം
19 ഒക്റ്റോബർ, ചൊവ്വ Maouloud പൊതുഅവധിദിനം
1 നവംബർ, തിങ്കള്‍ All Saint’s Day പൊതുഅവധിദിനം
25 ഡിസംബർ, ശനി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
Benin Holidays Calendar 2021