ಬೆನಿನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 2021

1 ಜನವರಿ, ಶುಕ್ರವಾರ New Year’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
10 ಜನವರಿ, ಭಾನುವಾರ Vodoun Festival ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
16 ಜನವರಿ, ಶನಿವಾರ Day of Remembrance ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಜಾದಿನಗಳು
28 ಫೆಬ್ರವರಿ, ಭಾನುವಾರ People’s Sovereignty Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ
8 ಮಾರ್ಚ್, ಸೋಮವಾರ Women’s Day ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ
5 ಏಪ್ರಿಲ್, ಸೋಮವಾರ Easter Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Labour Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
9 ಮೇ, ಭಾನುವಾರ Mother’s Day ಹಬ್ಬ
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Ascension Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Korité ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
24 ಮೇ, ಸೋಮವಾರ Whit Monday ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
20 ಜೂನ್, ಭಾನುವಾರ Father’s Day ಹಬ್ಬ
20 ಜುಲೈ, ಮಂಗಳವಾರ Tabaski ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ಆಗಸ್ಟ್, ಭಾನುವಾರ Independence Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
15 ಆಗಸ್ಟ್, ಭಾನುವಾರ Assumption of Mary ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
19 ಅಕ್ಟೋಬರ್, ಮಂಗಳವಾರ Maouloud ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
1 ನವೆಂಬರ್, ಸೋಮವಾರ All Saint’s Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
25 ಡಿಸೆಂಬರ್, ಶನಿವಾರ Christmas Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
Benin Holidays Calendar 2021