બેનીન કલેેન્ડર 2021

1 જાન્યુઆરી, શુક્રવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
10 જાન્યુઆરી, રવિવાર Vodoun Festival સાર્વજનિક રજા
16 જાન્યુઆરી, શનિવાર Day of Remembrance રાાષ્ટ્રીય રજા
28 ફેબ્રુઆરી, રવિવાર People’s Sovereignty Day રાષ્ટ્ર દિવસ
8 માર્ચ, સોમવાર Women’s Day રાષ્ટ્ર દિવસ
5 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
1 મે, શનિવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
9 મે, રવિવાર Mother’s Day તહેવાર
13 મે, ગુરૂવાર Ascension Day સાર્વજનિક રજા
13 મે, ગુરૂવાર Korité સાર્વજનિક રજા
24 મે, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
20 જૂન, રવિવાર Father’s Day તહેવાર
20 જુલાઈ, મંગળવાર Tabaski સાર્વજનિક રજા
1 ઑગસ્ટ, રવિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
15 ઑગસ્ટ, રવિવાર Assumption of Mary સાર્વજનિક રજા
19 ઑક્ટોબર, મંગળવાર Maouloud સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, સોમવાર All Saint’s Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
Benin Holidays Calendar 2021