பஹ்ரைன் காலேண்டர் 2022

1 ஜனவரி, சனி கிழமை New Year தேசிய விடுமுறை
1 மே, ஞாயிற்று கிழமை May Day தேசிய விடுமுறை
3 மே, செவ்வாய் கிழமை Eid al-Fitr தேசிய விடுமுறை
4 மே, புதன் கிழமை Eid al-Fitr Holiday தேசிய விடுமுறை
9 ஜூலை, சனி கிழமை Arafat Day அரசு விடுமுறை
10 ஜூலை, ஞாயிற்று கிழமை Eid al-Adha தேசிய விடுமுறை
30 ஜூலை, சனி கிழமை Muharram தேசிய விடுமுறை
8 ஆகஸ்ட், திங்கள் கிழமை Ashoora தேசிய விடுமுறை
8 அக்டோபர், சனி கிழமை The Prophet’s Birthday தேசிய விடுமுறை
16 டிசம்பர், வெள்ளி கிழமை National Day தேசிய விடுமுறை