బహరేన్ క్యాలెండరు 2022

1 జనవరి, శనివారం New Year జాతీయ సెలవు
1 మే, ఆదివారం May Day జాతీయ సెలవు
3 మే, మంగళవారం Eid al-Fitr జాతీయ సెలవు
4 మే, బుధవారం Eid al-Fitr Holiday జాతీయ సెలవు
9 జూ, శనివారం Arafat Day గవెర్నమెంట్ సెలవు
10 జూ, ఆదివారం Eid al-Adha జాతీయ సెలవు
30 జూ, శనివారం Muharram జాతీయ సెలవు
8 ఆగస్టు, సోమవారం Ashoora జాతీయ సెలవు
8 అక్టోబర్, శనివారం The Prophet’s Birthday జాతీయ సెలవు
16 డిసెంబర్, శుక్రవారం National Day జాతీయ సెలవు