ആന്റിഗ്വയും ബാർബുഡയും കലണ്ടർ 2020

1 ജനുവരി, ബുധന്‍ New Year’s Day പൊതുഅവധിദിനം
10 ഏപ്രിൽ, വെള്ളി Good Friday പൊതുഅവധിദിനം
13 ഏപ്രിൽ, തിങ്കള്‍ Easter Monday പൊതുഅവധിദിനം
4 മെയ്, തിങ്കള്‍ Labour Day പൊതുഅവധിദിനം
1 ജൂൺ, തിങ്കള്‍ Whit Monday പൊതുഅവധിദിനം
3 ഓഗസ്റ്റ്, തിങ്കള്‍ Carnival Holiday പൊതുഅവധിദിനം
4 ഓഗസ്റ്റ്, ചൊവ്വ Carnival Holiday പൊതുഅവധിദിനം
1 നവംബർ, ഞായർ Independence Day പൊതുഅവധിദിനം
2 നവംബർ, തിങ്കള്‍ Independence Day observed പൊതുഅവധിദിനം
9 ഡിസംബർ, ബുധന്‍ National Heroes Day പൊതുഅവധിദിനം
25 ഡിസംബർ, വെള്ളി Christmas Day പൊതുഅവധിദിനം
26 ഡിസംബർ, ശനി Boxing Day പൊതുഅവധിദിനം