અંતિગુઆ અને બાર્બૂડા કલેેન્ડર 2020

1 જાન્યુઆરી, બુધવાર New Year’s Day સાર્વજનિક રજા
10 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday સાર્વજનિક રજા
13 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday સાર્વજનિક રજા
4 મે, સોમવાર Labour Day સાર્વજનિક રજા
1 જૂન, સોમવાર Whit Monday સાર્વજનિક રજા
3 ઑગસ્ટ, સોમવાર Carnival Holiday સાર્વજનિક રજા
4 ઑગસ્ટ, મંગળવાર Carnival Holiday સાર્વજનિક રજા
1 નવેમ્બર, રવિવાર Independence Day સાર્વજનિક રજા
2 નવેમ્બર, સોમવાર Independence Day observed સાર્વજનિક રજા
9 ડિસેમ્બર, બુધવાર National Heroes Day સાર્વજનિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, શનિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા