ఆంటీగా మరియు బార్బుడా క్యాలెండరు 2020

1 జనవరి, బుధవారం New Year’s Day పబ్లిక్ సెలవు
10 ఏప్రిల్, శుక్రవారం Good Friday పబ్లిక్ సెలవు
13 ఏప్రిల్, సోమవారం Easter Monday పబ్లిక్ సెలవు
4 మే, సోమవారం Labour Day పబ్లిక్ సెలవు
1 జూన్, సోమవారం Whit Monday పబ్లిక్ సెలవు
3 ఆగస్టు, సోమవారం Carnival Holiday పబ్లిక్ సెలవు
4 ఆగస్టు, మంగళవారం Carnival Holiday పబ్లిక్ సెలవు
1 నవంబర్, ఆదివారం Independence Day పబ్లిక్ సెలవు
2 నవంబర్, సోమవారం Independence Day observed పబ్లిక్ సెలవు
9 డిసెంబర్, బుధవారం National Heroes Day పబ్లిక్ సెలవు
25 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, శనివారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు