அக்டோபர் 2021 காலேண்டர் - நைஜீரியா

1 அக்டோபர், வெள்ளி கிழமை National Day பொது விடுமுறை
19 அக்டோபர், செவ்வாய் கிழமை Id el Maulud பொது விடுமுறை