ഒക്റ്റോബർ 2021 കലണ്ടർ - നൈജീരിയ

1 ഒക്റ്റോബർ, വെള്ളി National Day പൊതുഅവധിദിനം
19 ഒക്റ്റോബർ, ചൊവ്വ Id el Maulud പൊതുഅവധിദിനം