ಮೇ 2021 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ - ನೈಜೀರಿಯಾ

1 ಮೇ, ಶನಿವಾರ Workers’ Day ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
13 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Id el Fitr ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜೆ
27 ಮೇ, ಗುರುವಾರ Children’s Day ಹಬ್ಬ