நவம்பர் 2021 காலேண்டர் - போஸானியா மற்றும் ஹெரஸிகோவின

1 நவம்பர், திங்கள் கிழமை All Saint’s Day உள்ளூர் விடுமுறை
21 நவம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Dayton Peace Agreement Day உள்ளூர் விடுமுறை
25 நவம்பர், வியாழன் கிழமை Statehood Day உள்ளூர் விடுமுறை