ડિસેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - બોસ્નિયા અને હર્ઝેગોવિના

24 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર Christmas Eve વૈક્લપિક રજા
25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day વૈક્લપિક રજા
31 ડિસેમ્બર, શુક્રવાર New Year’s Eve તહેવાર