డిసెంబర్ 2021 క్యాలెండరు - బోస్నియా మరియు హెరాజోగోవినా

24 డిసెంబర్, శుక్రవారం Christmas Eve ఆప్షనల్ సెలవు
25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day ఆప్షనల్ సెలవు
31 డిసెంబర్, శుక్రవారం New Year’s Eve ఆచారము