டிசம்பர் 2021 காலேண்டர் - அரூப

25 டிசம்பர், சனி கிழமை Christmas Day பொது விடுமுறை
26 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை Boxing Day பொது விடுமுறை