ડિસેમ્બર 2021 કલેેન્ડર - અરુબા

25 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Day સાર્વજનિક રજા
26 ડિસેમ્બર, રવિવાર Boxing Day સાર્વજનિક રજા