డిసెంబర్ 2021 క్యాలెండరు - అరుబా

25 డిసెంబర్, శనివారం Christmas Day పబ్లిక్ సెలవు
26 డిసెంబర్, ఆదివారం Boxing Day పబ్లిక్ సెలవు