Turkey Holidays 2023 and Observances 2023

Get here the updated list of Turkey Holidays 2023 and Observances 2023.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, ஞாயிற்று கிழமை New Year’s Day தேசிய விடுமுறை
22 ஏப்ரல், சனி கிழமை Ramadan Feast Eve பாதி நாள்
23 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை Ramadan Feast தேசிய விடுமுறை
23 ஏப்ரல், ஞாயிற்று கிழமை National Sovereignty and Children’s Day தேசிய விடுமுறை
24 ஏப்ரல், திங்கள் கிழமை Ramadan Feast Day 2 தேசிய விடுமுறை
25 ஏப்ரல், செவ்வாய் கிழமை Ramadan Feast Day 3 தேசிய விடுமுறை
1 மே, திங்கள் கிழமை Labor and Solidarity Day தேசிய விடுமுறை
19 மே, வெள்ளி கிழமை Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day தேசிய விடுமுறை
28 ஜூன், புதன் கிழமை Sacrifice Feast Eve பாதி நாள்
29 ஜூன், வியாழன் கிழமை Sacrifice Feast தேசிய விடுமுறை
30 ஜூன், வெள்ளி கிழமை Sacrifice Feast Day 2 தேசிய விடுமுறை
1 ஜூலை, சனி கிழமை Sacrifice Feast Day 3 தேசிய விடுமுறை
2 ஜூலை, ஞாயிற்று கிழமை Sacrifice Feast Day 4 தேசிய விடுமுறை
15 ஜூலை, சனி கிழமை Democracy and National Unity Day தேசிய விடுமுறை
30 ஆகஸ்ட், புதன் கிழமை Victory Day தேசிய விடுமுறை
28 அக்டோபர், சனி கிழமை Republic Day Eve பாதி நாள்
29 அக்டோபர், ஞாயிற்று கிழமை Republic Day தேசிய விடுமுறை
10 நவம்பர், வெள்ளி கிழமை Ataturk Memorial Day அனுசரிப்புகள்
31 டிசம்பர், ஞாயிற்று கிழமை New Year’s Eve அனுசரிப்புகள்

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்