Cambodia Holidays 2024 and Observances 2024

Get here the updated list of Cambodia Holidays 2024 and Observances 2024.

தேதி பெயர் வகை
1 ஜனவரி, திங்கள் கிழமை New Year பொது விடுமுறை
7 ஜனவரி, ஞாயிற்று கிழமை Victory over Genocide Day பொது விடுமுறை
8 ஜனவரி, திங்கள் கிழமை International Women’s Day பொது விடுமுறை
1 மே, புதன் கிழமை Labour Day பொது விடுமுறை
12 மே, ஞாயிற்று கிழமை Mother’s Day அனுசரிப்புகள்
13 மே, திங்கள் கிழமை King’s Birthday பொது விடுமுறை
16 ஜூன், ஞாயிற்று கிழமை Father’s Day அனுசரிப்புகள்
18 ஜூன், செவ்வாய் கிழமை King’s Mother’s Birthday அனுசரிப்புகள்
24 செப்டம்பர், செவ்வாய் கிழமை Constitutional Day பொது விடுமுறை
15 அக்டோபர், செவ்வாய் கிழமை Commemoration Day of King’s Father பொது விடுமுறை
29 அக்டோபர், செவ்வாய் கிழமை King’s Coronation Day பொது விடுமுறை
9 நவம்பர், சனி கிழமை Independence Day பொது விடுமுறை

விடுமுறை மற்றும் அனுசரிப்புகள் பார்க்கவும்