Austria Holidays 2022 and Observances 2022

Get here the updated list of Austria Holidays 2022 and Observances 2022.

તારીખ નામ પ્રકાર
1 જાન્યુઆરી, શનિવાર New Year’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
6 જાન્યુઆરી, ગુરૂવાર Epiphany રાાષ્ટ્રીય રજા
19 માર્ચ, શનિવાર Saint Joseph’s Day રાજ્ય રજાઓ
10 એપ્રિલ, રવિવાર Palm Sunday તહેવાર
15 એપ્રિલ, શુક્રવાર Good Friday તહેવાર
17 એપ્રિલ, રવિવાર Easter Sunday તહેવાર
18 એપ્રિલ, સોમવાર Easter Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
1 મે, રવિવાર Labor Day રાાષ્ટ્રીય રજા
4 મે, બુધવાર Saint Florian’s Day રાજ્ય રજાઓ
26 મે, ગુરૂવાર Ascension Day રાાષ્ટ્રીય રજા
5 જૂન, રવિવાર Whit Sunday તહેવાર
6 જૂન, સોમવાર Whit Monday રાાષ્ટ્રીય રજા
16 જૂન, ગુરૂવાર Corpus Christi રાાષ્ટ્રીય રજા
15 ઑગસ્ટ, સોમવાર Assumption of Mary રાાષ્ટ્રીય રજા
24 સપ્ટેમ્બર, શનિવાર Saint Rupert’s Day રાજ્ય રજાઓ
25 સપ્ટેમ્બર, રવિવાર European Heritage Days તહેવાર
5 ઑક્ટોબર, બુધવાર Yom Kippur વૈક્લપિક રજા
10 ઑક્ટોબર, સોમવાર Plebiscite Day રાજ્ય રજાઓ
26 ઑક્ટોબર, બુધવાર National Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ઑક્ટોબર, સોમવાર Reformation Day તહેવાર
1 નવેમ્બર, મંગળવાર All Saints’ Day રાાષ્ટ્રીય રજા
2 નવેમ્બર, બુધવાર All Souls’ Day તહેવાર
11 નવેમ્બર, શુક્રવાર Saint Martin’s Day રાજ્ય રજાઓ
15 નવેમ્બર, મંગળવાર Saint Leopold’s Day રાજ્ય રજાઓ
27 નવેમ્બર, રવિવાર First Advent Sunday તહેવાર
8 ડિસેમ્બર, ગુરૂવાર Immaculate Conception રાાષ્ટ્રીય રજા
24 ડિસેમ્બર, શનિવાર Christmas Eve બૈંક હોલિડે
25 ડિસેમ્બર, રવિવાર Christmas Day રાાષ્ટ્રીય રજા
26 ડિસેમ્બર, સોમવાર St. Stephen’s Day રાાષ્ટ્રીય રજા
31 ડિસેમ્બર, શનિવાર New Year’s Eve તહેવાર

રજાઓ અને તહેવારો જુઓ